Littera scripta manet

Kniha Littera scripta manet prináša prehľad textov mapujúcich rozmanitý a na udalosti bohatý život arcibiskupa Jána Sokola, prvého slovenského metropolitu. Po autobiografickej knihe jeho spomienok Je čas mlčať a čas hovoriť spracovanej formou rozhovoru s trnavským historikom Petrom Sokolovičom, prichádza k čitateľovi kniha bibliografického charakteru od autora Jána Košiara. Publikácia nadväzuje na autobiografickú knihu Petra Sokoloviča Je čas mlčať a čas hovoriť (Pamäti arcibiskupa Jána Sokola), ktorá vyšla v dvoch vydaniach: vydali ju v roku 2021 Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja; druhé prakticky nezmenené vydanie vyšlo následne v roku 2022 v známom slovenskom katolíckom vydavateľstve Lúč.

V tejto výberovej bibliografii boli okrem už uvedených zdrojov použité aj záznamy, ktoré eviduje Slovenská národná knižnica v Martine a Univerzitná knižnica v Bratislave, archív Rozhlasu a televízie, ako aj vlastné excerpcie, najmä pokiaľ ide o exilovú tlač.

V prvej časti sú chronologicky zoradené (za každý roky služby arcibiskupa jeden článok s kľúčovou výpovednou hodnotou. Druhú časť publikácie tvorí samotná bibliografia v pravom zmysle slova – obsahuje záznamy (usporiadané chronologicky a abecedne) článkov z novín i z kníh; delí ich na pôvodné práce autora a články, kde sa arcibiskup spomína

Ďalej nasledujú záznamy o reláciách v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii, tak ako ich autorovi ochotne poskytol archív RTVS.

V prílohe publikácie čitateľ nájde aj chronologicky zoradený zoznam kňazov, ktorých dnes už emeritný arcibiskup Ján Sokol vysvätil počas svojej služby.

Čitateľ v publikácii aj dátumy a miesta biskupských vysviacok, kde arcibiskup-metropolita bol hlavný svätiteľ alebo spolu-konsekrátor. Ako je zvykom pri každej bibliografii, aj túto uzatvára zoznam excerpovaných prameňov a menný register.

Emeritný arcibiskup Ján Sokol, prvý metropolita Slovenska, patrí k významným predstaviteľom Katolíckej cirkvi na Slovensku a jeho prínos bude mať iste dosah aj pre budúce generácie.

Ide o cenné faktografický materiál pre štúdium a ďalšie odborné zhodnotenie pôsobenia prvého rímskokatolíckeho arcibiskupa – metropolitu v moderných dejinách Slovenska, ktorý v čase spoločenských a štátoprávnych zmien – prechodu od komunistami totalitne vedeného a kontrolovaného štátu do obdobia slovenskej štátnej samostatnosti a nezávislosti.

Arcibiskup Ján Sokol vykonal nielen vo vnútrocirkevnom svete ale aj vo verejnom priestore na Slovensku svoju dôležité poslanie a zanechal tak nezmazateľnú a neopakovateľnú stopu. Kniha istotne patrí do rúk všetkých, nielen historikov, ktorí vedia, že littera scripta manet.

Knihu vydalo vydavateľstvo LÚČ.

https://www.luc.sk/littera-scripta-manet