Dokumenty C

Médiá

Komentár k dokumentom C

Tlačová konferencia, 3. máj 2007, Bratislava

​​

V tretej skupine našej argumentácie s ľútosťou musíme konštatovať, že veľká časť súčasnej slovenskej tlače v kampani proti arcibiskupovi Sokolovi porušuje etické pravidlá žurnalistiky. Tieto etické pravidlá pre žurnalistiku formulujú autority slovenskej a zahraničnej žurnalistiky vo svojich knihách. Napríklad autori Horňák, Šefčák v knihe Etika reklamy – etika žurnalistiky, ktorá sa používa ako učebnica na katedre žurnalistiky na stranách 165, 166 svojej knihy píšu o vzťahu titulku a obsahu článku nasledovné: Zásada dodržiavania vzťahu medzi obsahom a titulkom textu znamená, že titulky musia čo najvernejšie odrážať podstatu prezentovaného novinárskeho materiálu.

Ďalej autori uvádzajú príklady z našej publicistiky, kedy sa tak nedialo. Poľskí autori Ilowiecki, Zasepa vo svojej knihe Moc a nemoc médií na strane 91 v kapitole Manipulácia pomocou titulkov a perexov píšu na podobnú tému nasledovné: Každému je známe, že mnohí ľudia si lepšie zapamätajú iba titulok (obsah článku skôr vypadne z pamäti, prípadne ho veľmi účinne zatieni sám titulok)… Teda v titulku, v perexe alebo v ohlásení možno podať obsah, ktorý zmätie, respektíve celkom oklame s úmyslom upevniť vo vedomí príjemcu isté hodnotenie. Opäť uvádzajú príklady zo zahraničnej tlače.

​Ako ilustráciu porušovania tejto zásady použijeme spravodajstvo denníka SME zo dňa 13. februára 2007. Do očí udrie veľký titulok: „Sokol hlásil na emigranta“. (C1) Zo samotného textu článku však vyplýva, že arcibiskup Sokol mal informovať ŠtB o svojom stretnutí s emigrovaným kňazom Milanom Bubákom počas návštevy v Ríme. Je tu jasný významový rozdiel medzi obsahom článku, vcelku bezvýznamným a nadpisom, ktorý vyvoláva dojem, akoby Ján Sokol podal závažné informácie ŠtB o emigrantovi. Samotná informácia je banalita, ale nadpis hovorí, akoby Ján Sokol poškodil emigranta. Poznamenávame, že táto istá informácia je v bulvárnom Novom Čase pod nadpisom „Sokol donášal na kňaza – emigranta“.

​Podobne médiá priniesli dňa 28.2.2007 pod veľkými titulkami správu, že arcibiskup Ján Sokol akoby prvýkrát priznal stretnutia s príslušníkmi ŠtB, hoci dovtedy to mal popierať. Titulky boli nasledovné:

TA3: Arcibiskup Ján Sokol priznal stretnutia s ŠtB (C2)

SME: Sokol priznal, že hovoril s tajnými z ŠtB (C3)

STV: Arcibiskup Ján Sokol po prvýkrát verejne potvrdil, že sa stretával s príslušníkmi komunistickej tajnej služby (C4)

Ide opäť o neobjektívne spravodajstvo. Arcibiskup Sokol aj predtým aj do médií potvrdzoval, že sa stretával s príslušníkmi ŠtB, keďže si ho predvolali. Napríklad o tom hovoril v relácii STV Dobrá zvesť – Kresťanský magazín 20.2.2005. Arcibiskup Ján Sokol svoje stanoviská, ktoré predtým urobil, nezmenil.

Médiá však verejnosti odkomunikovali, že arcibiskup Ján Sokol zmenil svoje vyjadrenia.

Médiá vo svojom spravodajstve tiež zamenili fakt stretávania sa arcibiskupa Sokola s ŠtB a vedomú spoluprácu s ŠtB.

Arcibiskup Sokol nikdy nepopieral, že sa stretol s príslušníkmi ŠtB.

Predsa, keď si ho ŠtB predvolala, alebo ho príslušníci ŠtB navštívili na fare alebo na biskupskom úrade, nemohol sa s nimi nestretnúť.

​Arcibiskup Sokol však nikdy s ŠtB tajne nespolupracoval v tom zmysle, že by ŠtB dodával informácie, ktoré považoval za utajené v záujme Cirkvi alebo informácie, ktoré by poškodzovali kňazov alebo Cirkev ako celok.

​V tejto súvislosti nemožno opomenúť, že prinajmenšom arcibiskupský úrad v Trnave bol sústavne odpočúvaný, o čom svedčí dokument v prílohe (C5C6). Čiže ŠtB získavala informácie z odpočúvania a nemožno vylúčiť, že v ďalšom internom spracovaní týchto informácií ich podávala akoby to boli informácie od arcibiskupa Sokola. Oni v skutočnosti aj mohli byť od arcibiskupa Sokola, ale ako výsledok odpočúvania a nie ako výsledok spolupráce arcibiskupa Sokola.

​Na záver tejto časti prikladáme citáty z článkov dnešného významného komentátora SME z jeho článkov z 80. rokov, keď bol redaktorom časopisu Ústredného výboru KSS Nové Slovo. Tieto citáty uvádzame preto, že denník SME sa osobitne angažuje v kampani proti arcibiskupovi Sokolovi, ale na svojich redaktorov, ako vidieť, používa iný meter. V prílohe (C7) uvádzame citáty s uvedením jednotlivých čísiel týždenníka Nové Slovo, v ktorých boli uverejnené.

​Publicistika, ktorá vystupuje pod heslom očistenia verejného života, by mala klásť na seba rovnaké kritéria ako na objekt svojej kritiky.